:םיירקיע תונורתי
רכינ יפסכ ןוכסח
םישדוח 4 - עוציב תפוקת
ןאוביהמ תורישי השיכר
הובג ימרט דודיב
הובג יטסוקא דודיב
המדא תודיערב ההובג תודימע
תודוסי תולעב ןוכסח
דועו טקיליס ינבל ,ליניו ,חיט ,תימלשורי ןבא ,ץע :ינוציח יופיח
ב"הראב םינרציה יבוט לש םירצומ ןווגמ
19 Yad Harutzim St.
P.O.B. 53400, Jerusalem, Israel
Tel: 972-2-6721552
Fax: 972-2-6721077

19 םיצורח די 'חר
םילשורי ,53400 .ד.ת
02-6721552 :לט
02-6721077 :סקפ

www.ishai-shadi.co.il
e-mail: mgmnt@ishai-shadi.co.il

,םיטקרפ ,ץעמ םיחבטמ ,ץע תותלד ,ץע תונולח ,ץע יתב
הינבל םירישכמו דויצ