:םיאבה םימוחתב תקסועו 1974 תנשב הדסונ הרבחה

הינבל םירמוחו םירצומ קווש
ץעמ תיב תיינבל ('גקפ) םירצומה לולכמ תשיכרל תורשפא
:תואבה תויצפואה תשולשמ תחאב

.הרבחה לש תוינכות תואמ לש ןווגמ ךותמ םגד תריחב
התחמתה רשא הרבחה לש ןונכתה תקלחמ תועצמאב םגדה ןונכת
.ץעמ םינבמ לש הסדנהו ןונכתב
.רחא םרוג לש ןונכת יפל לולכמה תנכה

םיקפס רותיא ללוכ םימלשומ אובי יתוריש הרבחה תקפסמ ןכ ומכ
,.ד.א תחיתפ ,אובי תומרופ ורפ תנכה ,םירצומו
.םינקתה ןוכממו סכמהמ רורחש ןכו ,יתשביו יריווא / ימי עוניש

ןתינ רשא םירזיבאו םירמוח םירצומ לש תיקלח המישר ןלהל
:ונתועצמאב ןימזהל


ןכו Pine, Oak, Beech תמגוד רמגלו היינבל ץעה יגוס לכ - ץע
.O.S.B , Plywood תמגוד םידיבל
Weathershield, Wenco, Caradco תרצות - תונולח
.דועו Marvin, Andersen,
Merillat, Schrock תרצות (ץיוודנס ףוג) אלמ ץעמ םיחבטמ
.דועו Cardell
.דועו Premdor, Brosco, Porteme תמגוד - תותלד
.Kohler תמגוד םיראטינס םילכ
.דועו Bruce תמגוד - אלמ ץע - טקרפ ץע תפצר
.דועו Superior תרצות ץעו זגל םינימק
.רומסמו לוזרפ ,חישק דודבו סלגרביפ דודב ,סלגניש יפער

.םידויצו םילכ
ימוחתב תואבה תורבחה תא תוידעלבב תגציימ הרבחה
:תואבה תויוליעפהו םירצומה


.תוילמשחו תויטמואנפ תוגרבמ ,לזרבל תורשוק - תינפיה סקמ תרבחמ
.רוהנמ דויצו תוילורדיהה תומסרכה םוחתב - ףוהקייא תרבחממ
.תוראופמ תויוויטרוקד תותלד - םטרופ תרבחמ
.ףוצירל תוננווכתמו תוהבגומ הכימת ילגר - לגוב תרבחמ

.תויתשתו חותיפ היינב


הינב 100 םיפנעב 8073 סמ םינלבקה סקנפב םושר ןלבק הנה הרבחה
.םישיבכ 200 -ו
םיפקיהב תויתשתו חותיפ ,הינב תודובע עוציבב החמתמ הרבחה
םיבושיב ץעמו תוילנויצנבנוק תוליו לש תזכורמ היינבו םילודג
יונישו םיטקייורפ םוזייב הרבחה תקסוע ןכ ומכ .דועו הדוהי הטמב
:תואבה תורבחב הרושק הרבחה .תועקרקל דועי
מ"עב היינבו םוזיי םאיש תרבח ,מ"עב (םילשורי ינוב) 3000 רינב
.מ"עב דויצ תרכשהו הריכמל תיצרא הרבח - איש תרבחו
דבכ ינכמ דויצ לש הבר תומכ תלעפתמ ,םידבוע 280 הקיסעמ הרבחה
.תילורדיהו תילמשח ,תינכמ הקוזחתל תימצע תוריש תנחת ןכו19 Yad Harutzim St.
P.O.B. 53400, Jerusalem, Israel
Tel: 972-2-6721552
Fax: 972-2-6721077

19 םיצורח די 'חר
םילשורי ,53400 .ד.ת
02-6721552 :לט
02-6721077 :סקפ

www.ishai-shadi.co.il
e-mail: mgmnt@ishai-shadi.co.il

,םיטקרפ ,ץעמ םיחבטמ ,ץע תותלד ,ץע תונולח ,ץע יתב
הינבל םירישכמו דויצ