ץע יתב תיינבל ('גקפ) םירצומה לולכמ קוויש
םימגד לש בר רחבמ
םינרציה בטיממ םירצומו םירמוח
הינב רתיהל השגה ללוכ יסדנהו ילכירדא ןונכית
ץראה יקלח לכב עוציבל םינמוימ םינלבק רגאמ
הינבה תוטיש לכל המאתה תורשפא
תימצע הינבל הכרדהו תיעוצקמ תורפס
אלמ ץעמ םייתרקוי םיחבטמ לש רישע רחבמ
דועו ןבדבוד ,לפימ ,ןולא :תותלד
תיביס וא ץיוודנסמ יושע ףוג
דועו טאלירמ ,לדרק ,קורש :םינרציה בטיממ


יופיצ םע ץע תונולח רחבמ
:תמגוד םוינימולא ינוציח
וקנוו ,וקדרק ,ןיוורמ ,ןסרדנא

םינרצימ גג תונולח רחבמ
סקולוו תמגוד
םיוולנ םירזיבא ןווגמ
תילמשח הלעפהל


רויכ ללוכ היטבמא תונורא
תופורת ןוראו ינחלוש
ץיוודנסמ ףוג
,לפימ ,ןולא ץעמ תיזח
דועו ןבדבוד
19 Yad Harutzim St.
P.O.B. 53400, Jerusalem, Israel
Tel: 972-2-6721552
Fax: 972-2-6721077

19 םיצורח די 'חר
םילשורי ,53400 .ד.ת
02-6721552 :לט
02-6721077 :סקפ

www.ishai-shadi.co.il
e-mail: mgmnt@ishai-shadi.co.il

,םיטקרפ ,ץעמ םיחבטמ ,ץע תותלד ,ץע תונולח ,ץע יתב
הינבל םירישכמו דויצ