יופיצ םע ץע תונולח רחבמ
:תמגוד םוינימולא ינוציח
וקנוו ,וקדרק ,ןיוורמ ,ןסרדנא

םינרצימ גג תונולח רחבמ
סקולוו תמגוד
םיוולנ םירזיבא ןווגמ
תילמשח הלעפהל
19 Yad Harutzim St.
P.O.B. 53400, Jerusalem, Israel
Tel: 972-2-6721552
Fax: 972-2-6721077

19 םיצורח די 'חר
םילשורי ,53400 .ד.ת
02-6721552 :לט
02-6721077 :סקפ

www.ishai-shadi.co.il
e-mail: mgmnt@ishai-shadi.co.il

,םיטקרפ ,ץעמ םיחבטמ ,ץע תותלד ,ץע תונולח ,ץע יתב
הינבל םירישכמו דויצ