תוברל דלש תיינבל םידיבלהו םיצעה יגוס לכ רחבמ
,היצנימל תורוק Silent Floor, Floor Trusses
םיכרואו םיכתח ןווגמב דועו לפוטמ ץע


םיצע רחבמב ץוח יופיצ
,םינווג רחבמב ,םיצע ייומדו
תורוטסקטו תודימ

ליניומ חצנל דימע ץוח יופיצ
םיעבצ לש רישע רחבמ
תורוטסקטו


תוינבלש לש רישע רחבמ
ץוחו םינפ רומיגל

םידיבלו םיטקיד לש בחר ןווגמ
רמגו דלש תורטמל


יבוטמו תויוכיאו םיעבצ רחבמב סלגניש יפער לש רישע רחבמ
דועו OWENS CORNING ,BIRD תמגוד םינרציה


לוט ריינ ללוכ תועירי רחבמ
TYPAR, TYVAC

וא םיחישק דודב יגוס רחבמ
סלגרביפמ


הרטמ לכל הדלפמ םירבחמ
תמגוד םינרציה יבוטמ
SIMPSON

,תוריקל רורווא ינקתה
גגלו חור זגראל
19 Yad Harutzim St.
P.O.B. 53400, Jerusalem, Israel
Tel: 972-2-6721552
Fax: 972-2-6721077

19 םיצורח די 'חר
םילשורי ,53400 .ד.ת
02-6721552 :לט
02-6721077 :סקפ

www.ishai-shadi.co.il
e-mail: mgmnt@ishai-shadi.co.il

,םיטקרפ ,ץעמ םיחבטמ ,ץע תותלד ,ץע תונולח ,ץע יתב
הינבל םירישכמו דויצ