תויטרדנטס תותלד לש םיריחמב תוראופמ םינפ תותלד
םילדגו םימגד לש רישע רחבמ
,ןולא ,ןרוא תמגוד םייתוכיא ץע יגוסמ תורצוימ תותלדה
דועו ןבדבוד ,קוב ,ינוגהמ
א.י.ש תרבח לש ידעלב אוביי

ינוציח יס.יו.יפ / םוינימולא יופיצב ץעמ הזזהו ויטפ תותלד
,ןסרדנא תמגוד םיליבומ םינרצימ םילדגו םימגד רחבמב
דועו וקנוו ,וקדרק ,ןיוורמ

םירדח ןיב רבעמלו תונוראל תותלד
םיבוציעו םילדג לש רישע ןווגמ

יופיצב תודדובמ ץוח תותלד
Thermatru תמגוד הדלפ
דועו

רחבמב תויתרקוי ץוח תותלד
םילדגו םיבוציע ,םימגד
םינרציה בטיממ
19 Yad Harutzim St.
P.O.B. 53400, Jerusalem, Israel
Tel: 972-2-6721552
Fax: 972-2-6721077

19 םיצורח די 'חר
םילשורי ,53400 .ד.ת
02-6721552 :לט
02-6721077 :סקפ

www.ishai-shadi.co.il
e-mail: mgmnt@ishai-shadi.co.il

,םיטקרפ ,ץעמ םיחבטמ ,ץע תותלד ,ץע תונולח ,ץע יתב
הינבל םירישכמו דויצ