םיטרפמו םילדג ,םימגד לש בר רחבמב םירמיצ תיינבל םירמוח לולכמ

תוספרמ תיינבל םירמוח לולכמ
םימגד רחבמב (DECKS) ץעמ

םינסחמ תיינבל םירמוח לולכמ
םילדגו םימגד רחבמב
19 Yad Harutzim St.
P.O.B. 53400, Jerusalem, Israel
Tel: 972-2-6721552
Fax: 972-2-6721077

19 םיצורח די 'חר
םילשורי ,53400 .ד.ת
02-6721552 :לט
02-6721077 :סקפ

www.ishai-shadi.co.il

,םיטקרפ ,ץעמ םיחבטמ ,ץע תותלד ,ץע תונולח ,ץע יתב
הינבל םירישכמו דויצ